NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0AB Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Zatrudni: Kierownika Działu  Kadr

 Miejsce pracy: Lublin

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników RCKiK
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów, umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, prowadzenie teczek akt osobowych, świadectwa pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach)
 • nadzór i kontrola przestrzegania Regulaminu Pracy: prowadzenie kart ewidencji czasu pracy
 • dokonywanie rozliczeń kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.)
 • wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • wspieranie pracowników i przełożonych w obszarze kadrowym
 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: z zakresu prawa pracy,  zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawę o działalności leczniczej w zakresie rzutującym na prawa i obowiązki pracownicze ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawy o publicznej służbie krwi
 • dobra znajomość MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie
Świadczenia socjalne
Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

 


 

Zatrudni: Specjalistę ds. Zamówień Publicznych  

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z powierzonych zadań do realizacji i odpowiedzialność za zachowanie kompletności powierzonej dokumentacji
 • planowanie i realizacja postepowań
 • weryfikacja przebiegu realizacji umów pod kątem zgodności z ofertami, terminami, zwrotu / zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, pism, realizacja według zatwierdzonej kolejności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczenie w pracach komisji jako sekretarz, członek lub przewodniczący komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz prowadzenie pod kierunkiem dokumentacji postępowań
 • udostępnienia informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia RCKiK
 • nadzór nad realizacją zawartych umów/ zamówień w zakresie zgodności faktur z ofertami

 Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, zamówienia publiczne
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedur przetargowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu postepowań o zamówienie publiczne
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność
 • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i otwartość na współpracę
 • budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • dobra znajomość MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie
Świadczenia socjalne
Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego


 

 

Zatrudni: Pielęgniarkę

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • Współpracę z firmami audytorskimi
 • kierunkowego wykształcenia,
 • aktualne prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole,
 • łatwego nawiązywania kontaktów,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie i/lub w zespole wyjazdowym na akcje poboru krwi
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 17.01.2019 r.

Partnerzy

facebook