NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetargi zakończone

1. Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady 100g. w ilości 500.000 szt. Przyjmowanie ofert do 01.07.2015 godz. 12:00

Więcej informacji

2. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych w Oddziale Terenowym we Włodawie przy Al. Piłsudskiego 66. Przyjmowanie ofert do 31.08.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

3. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Przyjmowanie ofert do 24.09.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

4. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników. Przyjmowanie ofert do 14.10.2015 r. godz. 12:00.

Więcej informacji

5. Usługa ochrony osób i mienia znajdującego się w budynkach oraz na posesji RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

6. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych w Oddziale Terenowym we Włodawie przy Al. Piłsudskiego 66. Przyjmowanie ofert do 08.06.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

7. Dostawa odczynników diagnostycznych, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego BD FACSVia na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

8. Przetarg nieograniczony na dostawę standardowych zestawów jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem do leukoredukcji, do produkcji KKP do aparatu ORBISAC. Termin składania ofert 06.07.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

9. Usługi pocztowe i kurierskie na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

10. Przetarg nieograniczony na dostawę separatorów komórkowych - 4 szt. Przyjmowanie ofert do 09.07.2015 godz. 12:00

Więcej informacji

11. Dostawa materiałów zużywalnych do systemu 3S Safe Sampling System do archiwizacji próbek krwi dawców, dla 140.000 donacji, wraz z dzierżawą automatycznego systemu archiwizacji próbek osocza jako system back – up

Więcej informacji

12. Przetarg nieograniczony na dostawę roztworu wzbogacającego (PAS III) do koncentratów krwinek płytkowych. Przyjmowanie ofert do 25.05.2015 r., godz. 12:00

Więcej informacji

13. Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

14. Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

15. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Przyjmowanie ofert do 02.09.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

16. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wskaźników napromieniowania. Termin składania ofert 16.07.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

17. Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz z workiem transferowym i systemem odpowietrzania na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

18. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

19. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

20. Dostawa sprzętu medycznego – 2 części.

Więcej informacji

21. Dostawa mieszadła hematologicznego

Więcej informacji

22. Dostawa minutników i termometrów do urządzeń chłodniczych

Więcej informacji

23. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

24. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

25. Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie.

Więcej informacji

26. Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 5 części.

Więcej informacji

27. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

28. Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Więcej informacji

29. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Więcej informacji

30. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

31. Dostawa pojemników pustych płytkowych á 200 ml – 600 ml

Więcej informacji

32. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

33. Dostawa zestawów do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz igieł z drenem do zestawu plazmaferezy automatycznej

Więcej informacji

34. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

35. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

36. Dostawa pojemników pustych płytkowych a` 200-600 ml.

Więcej informacji

37. Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

Więcej informacji

38. Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – aparatury, sprzętu medycznego.

Więcej informacji

39. Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – aparatury, sprzętu medycznego.

Więcej informacji

40. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

41. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II

Więcej informacji

42. Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

Więcej informacji

43. Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych oraz podłączenie analizatorów do systemu komputerowego „Bank Krwi”

Więcej informacji

44. Przetarg nieograniczony na dzierżawę automatycznego analizatora immunohematologicznego wraz z dostawę odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłączeniem do systemu Bank Krwi

Więcej informacji

45. Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych.

Więcej informacji

46. Usługi konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej w siedzibie RCKiK w Lublinie (budynek B)

Więcej informacji

47. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji wyposażenia chłodniczego komór mroźniczych oraz instalacji chłodni w pomieszczeniu odpadów.

Więcej informacji

48. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie monitorowania obecności oraz zwalczania gryzoni w siedzibie oraz odddziałach terenowych RCKiK

Więcej informacji

49. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi pełnej

Więcej informacji

50. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do obsługi akcji terenowego poboru krwi oraz transportu krwi i jej składników

Więcej informacji

51. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

Więcej informacji

52. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych w podziale na 2 Zadania

Więcej informacji

53. Przetarg nieograniczony na "Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie"

Więcej informacji

54. Przetarg nieograniczony na dostawę wagomieszarek

Więcej informacji

55. Przetarg nieograniczony na dostawę wskaźników napromieniowania

Więcej informacji

56. Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, odczynników i sprzętu j.u. do wykonywania badań antygenów HLA klasy I i II metodą PCR-SSO, z wykorzystaniem urządzenia hybrydyzacyjno-detekcyjnego MR SPOT

Więcej informacji

57. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę prania odzieży ochronnej

Więcej informacji

58. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych

Więcej informacji

59. Przetarg nieograniczony na dostawę staz bezlateksowych j.u. wiązanych do ucisku ramienia przed pobraniem krwi oraz nakłuwaczy j.u. do pobierania krwi włośniczkowej

Więcej informacji

60. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych na systemie Mirasol

Więcej informacji

61. Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA oraz układu HPA

Więcej informacji

62. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Więcej informacji

63. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa Pomnika Solidarności Polsko - Węgierskiej 56 z zagospodarowaniem terenu

Więcej informacji

64. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

65. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę worków jednorazowego użytku z folii polietylenowej przeznaczonych do zbierania odpadów

Więcej informacji

66. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Więcej informacji

67. Przetarg nieograniczony na dostawę wagomieszarek do automatycznego poboru krwi

Więcej informacji

68. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych oraz płynów infuzyjnych

Więcej informacji

69. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych w podziale na 3 zadania

Więcej informacji

70. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę naczyń oraz innych artykułów jednorazowego użytku

Więcej informacji

71. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług konserwacji i napraw dźwigów

Więcej informacji

72. Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na Hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych

Więcej informacji

73. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarek termotransferowych do wydruku etykiet samoprzylepnych oraz drukarek termicznych do druku opasek na nadgarstek

Więcej informacji

74. Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie eventów promujących honorowe krwiodawstwo

Więcej informacji

75. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych oraz płynów infuzyjnych

Więcej informacji

76. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi prania odzieży ochronnej

Więcej informacji

77. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę medycznych rękawic diagnostycznych, nitrylowych

Więcej informacji

78. Przetarg nieograniczony na dostawę płynów antykoagulacyjnych

Więcej informacji

79. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania próbek krwi żylnej (wraz z niezbędnymi akcesoriami), techniką próżniową

Więcej informacji

80. Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady 100 g. w ilości 520.000 szt.

Więcej informacji

81. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę czekolady 100 g. w ilości 80 000 szt.

Więcej informacji

82. Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie 24 miesięcy

Więcej informacji

83. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych

Więcej informacji

84. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków czystościowych i artykułów do utrzymania higieny pomieszczeń. Przyjmowanie ofert do 07.05.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

85. Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - 2 zadania

Więcej informacji

86. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych.

Więcej informacji

87. Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

88. Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa. Przyjmowanie ofert do dnia 09.05.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

89. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do półautomatycznej filtracji koncentratów krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno - płytkowych- 8.000 szt. Przyjmowanie ofert do dnia 13.05.2019 r.

Więcej informacji

90. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych. Przyjmowanie ofert do dnia 07.05.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

91. Przetarg nieograniczony na dostawę kuwet, krwi kontrolnej, akcesoriów do czyszczenia i konserwacji analizatorów poziomu i niskich stężeń hemoglobiny w podziale na 2 Zadania

Więcej informacji

92. Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Przyjmowanie ofert do dnia 09.04.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

93. Przetarg nieograniczony na dostawę roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych w ilości 8000 szt. Przyjmowanie ofert do dnia 01.04.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

94. Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego Znak ZZP-WYBÓR BROKERA/19

Więcej informacji

95. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę czekolady 100g. w ilości 65.000 szt. Przyjmowanie ofert do dnia 08.03.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

96. Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady 100g w ilości 520.000 szt.. Przyjmowanie ofert do dnia 19.03.2019 r. godz. 12:00

Więcej informacji

97. Przetarg nieograniczony na dostawę filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz. Przyjmowanie ofert do 24.01.2019 r. godz. 12.00

Więcej informacji

98. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę etykiet samoprzylepnych III Przyjmowanie ofert do dnia 16.01.2019 r. godz. 12.00

Więcej informacji

99. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę etykiet samoprzylepnych II. Przyjmowanie ofert do dnia 14.12.2018 r. godz. 12:00

Więcej informacji

Partnerzy

facebook